Op zoek naar iets?

fotograferen in noorwegen, copyright zuiderhuis

Disclaimer ZuiDERHuiS

1. Gebruiksvoorwaarden van deze website, beheerd door ZuiDERHuiS

Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze regels gesteld worden. ZuiDERHuiS kan deze voorwaarden op elk moment en eenzijdig wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van ZuiDERHuiS. De teksten, logo’s, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan derden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZuiDERHuiS verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als ZuiDERHuiS u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u ZuiDERHuiS tegen aanspraken van derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door ZuiDERHuiS

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de ZuiDERHuiS-website. De webpagina waar de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het url-adres van de ZuiDERHuiS-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van ZuiDERHuiS. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de ZuiDERHuiS-site.

Links naar andere websites beheerd door ZuiDERHuiS

Deze website bevat links naar andere websites van ZuiDERHuiS. Ook het gebruik van deze websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Links naar websites beheerd door derden

De ZuiDERHuiS-sites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. ZuiDERHuiS controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. ZuiDERHuiS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat ZuiDERHuiS en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat ZuiDERHuiS de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van ZuiDERHuiS

De informatie op de ZuiDERHuiS-site is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. ZuiDERHuiS streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan ZuiDERHuiS hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elekronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

2. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kunt de ZuiDERHuiS-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten. U kunt bepaalde reisprogramma’s opvragen of bekijken zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde diensten wil ontvangen (zoals o.a. reservering van reizen, inschrijving op nieuwsbrief, opvragen van brochures) moet u uw  persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal ZuiDERHuiS ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die ZuiDERHuiS verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van ZuiDERHuiS, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt en aangewend worden. Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met ZuiDERHuiS of in opdracht van ZuiDERHuiS handelen. Hun toegang is contractueel beperkt tot de gegegens die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. ZuiDERHuiS geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden die niet contractueel met ZuiDERHuiS verbonden zijn, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat ZuiDERHuiS persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waarmee het samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties: ZuiDERHuiS verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals o.a. reservering van reizen, inschrijving op nieuwsbrief, opvragen van brochures): ZuiDERHuiS verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van ZuiDERHuiS. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de ZuiDERHuiS-site. In de informatiemails die ZuiDERHuiS u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u ZuiDERHuiS uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als ZuiDERHuiS uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar het mee samenwerkt, dan zal het u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die ZuiDERHuiS over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van ZuiDERHuiS verwijderd worden. U kunt zich daarvoor steeds wenden tot de webmaster van de ZuiDERHuiS-site.

Webmaster


Verantwoordelijke website
ZuiDERHuiS
Kortedagsteeg 13-15
9000 GENT
Tel. 09/233.50.00
E-mail: webmaster@zuiderhuis.be
 
Copyrightinformatie
Copyright © ZuiDERHuiS
Alle rechten voorbehouden.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.