Op zoek naar iets?

Bali

Bijzondere reisvoorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Vermelde bijzondere voorwaarden, specifiek voor Zuiderhuis, maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan.

Artikel 1: prijzen en betalingsmodaliteiten

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
 2. De prijs is aangeduid per persoon.
 3. Bij elke reis worden de in de prijs inbegrepen diensten vermeld.
 4. Inbegrepen voor de begeleide groepsreizen: vluchten (behalve indien anders vermeld), 20 kilo bagage (behalve indien anders vermeld) transport ter plaatse, overnachtingen, reisleiding, vooraf betaalbare taksen, de meeste excursies, premie insolventieverzekering, btw (indien van toepassing). Afhankelijk van het type reis en de bestemming zijn ook maaltijden, toegangsgelden en andere diensten inclusief.
 5. Voor de individuele reizen ontvang je een gepersonaliseerd reisvoorstel waarin duidelijk is aangegeven wat inclusief en exclusief is in de reissom. Vluchten zijn steeds exclusief.
 6. Nooit inbegrepen zijn: annulerings-en bijstandsverzekering, fooien, kosten reispas en eventuele inentingen, visumkosten, dranken en persoonlijke uitgaven. Eveneens nooit inbegrepen zijn uitstappen en activiteiten die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
 7. Maaltijden en overnachtingen ten gevolge van overstaptijden bij vluchten op weg naar/van de bestemming zijn nooit inbegrepen (tenzij anders vermeld).
 8. Vele luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid tot pre-seating. Deze kost varieert volgens airline en de gekozen plaats in het vliegtuig. Pre-seating kosten zijn steeds exclusief.
 9. Bij boeking wordt € 15 per persoon dossierkosten toegevoegd op de bestelbon, met een maximum van € 60 per dossier.
 10. Bij late boeking (binnen de 31 dagen voor afreis) is er een extra dossierkost van € 30 per dossier.
 11. Prijzen die mondeling of telefonisch worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 12. Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.
 13. Behalve indien anders vermeld werden de prijzen berekend op 5 november van het huidig jaar en gelden de prijzen voor reisdata in het volgende jaar (van 1 januari tot 31 december).
 14. We behouden ons het recht voor om prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:
  a) de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
  b) de hoogte van de belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelasting, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in haven en op vliegvelden.
  c) Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.
  d) Elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden meegedeeld uiterlijk 20 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager.
 15. Tenzij anders overeengekomen wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van 30% van de totaalprijs, te vermeerderen met de premie (volledig bedrag) van de verzekering (indien van toepassing). Behalve indien anders vermeld dient het voorschot bij reservatie betaald te worden.
 16. Het saldo is verschuldigd uiterlijk 6 weken voor de afreis (behalve indien anders vermeld).
 17. Individuele reizen: indien de reis een vlucht omvat dient het bedrag van de vlucht onmiddellijk bij reservatie door de reiziger betaald te worden. De volledige betaling van de vluchten is een vereiste voor de uitgifte van vliegtuigtickets.
 18. Indien zich voor een bepaalde bestemming (groepsreizen) meer personen aanmelden dan er plaats beschikbaar is zal de datum van de betaling van het voorschot het criterium zijn.
 19. Reizigers die inschrijven binnen de 6 weken voor afreis dienen het volledige bedrag meteen te betalen.
 20. Zuiderhuis behoudt zich het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang het reisbedrag niet betaald is. Indien na een laatste aanmaning de verschuldigde reissommen na drie werkdagen onbetaald blijven, heeft Zuiderhuis het recht, de pakketreisovereenkomst te ontbinden. De hieronder vermelde annuleringskosten blijven van toepassing.
 21. Wie andere deelnemers inschrijft is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

Artikel 2: offertes (individuele reizen en à la carte reizen)

 1. Al onze offertes en webpagina’s (www.zuiderhuis.be) worden ter goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Routes, kaarten en foto’s zijn louter informatief en niet contractueel. Vluchtprijzen zijn steeds richtprijzen (vanaf-prijzen).
 2. De reiziger aanvaardt dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor het afsluiten van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds ‘op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging’ zijn. Tenzij anders vermeld zijn de offertes 7 dagen geldig.

Artikel 3: inschrijvingen

 1. Bij boeking ontvangt de reiziger een bestelbon. Het contract komt tot stand bij betaling van het voorschot en ondertekening van de bestelbon.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om correcte en volledige gegevens door te geven bij boeking.
 3. Passagiersnamen (voornaam, familienaam) dienen te worden doorgegeven conform de schrijfwijze op de identiteitsdocumenten.

Artikel 4: formaliteiten

 1. De reiziger dient te bevestigen kennis te hebben genomen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem door Zuiderhuis worden meegedeeld.
 2. De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven. In sommige gevallen volstaat een geldige identiteitskaart, voor reizen buiten Europa is een geldige reispas vereist (nog geldig tot min. 6 maand na terugkeer in België). Voor bepaalde landen is een geldige reispas en visum verplicht. Belgische reizigers kunnen informatie inwinnen via de FOD buitenlandse zaken, sectie ‘op reis in het buitenland’. Reizigers met een andere nationaliteit dan de Belgische dienen zich zelf te informeren bij hun ambassade of andere instanties teneinde de geldige formaliteiten te kennen. Zuiderhuis is niet aansprakelijk in geval van nalatigheid of niet conformiteit op dit vlak.
 3. Visumkosten zijn nooit inbegrepen. De reiziger dient zelf in te staan voor regeling van het visum. Uitzonderlijk worden sommige visumaanvragen door Zuiderhuis verzorgd. De reisdocumenten (reispas met visum) dienen door de reiziger of door een door hem belaste persoon opgehaald te worden in het kantoor van Zuiderhuis. Indien de reiziger verzoekt de documenten te versturen dan geschiedt dit onder de verantwoordelijkheid van de reiziger. Portkosten zijn ten laste van de reiziger.
 4. De persoon die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe Zuiderhuis te informeren van zijn nationaliteit en van alle reizigers namens wie hij optreedt en van ons te verwittigen van elke relevante informatie daaromtrent.
 5. Afhankelijk van de bestemming dienen kinderen te beschikken over een eigen reispas en/ of een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet vergezeld zijn van hun ouders dienen specifieke reisdocumenten voor te leggen.
 6. Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene en mits voorleggen van de nodige en relevante documenten.
 7. Kandidaat deelnemers aan groepsreizen die bij het voorziene vertrek ouder zijn dan 75 jaar, dienen een medisch attest voor te leggen dat zij geschikt zijn om deel te nemen aan de voorziene reis en dienen terzake overleg te plegen met een medewerker van Zuiderhuis.
 8. Huisdieren kunnen niet worden meegenomen.

Artikel 5: bagage

 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijft evenwel behouden.
 2. Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens het luchtvervoer moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report laten opmaken. Zonder dit document is het onmogelijk een vergoeding te bekomen.
 3. De adviezen over maximaal toegelaten gewicht van bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

Artikel 6: dienstregeling en programma

 1. Zuiderhuis verstrekt belangrijke informatie over reisroute en programma evenals nuttige praktische informatie via de website www.zuiderhuis.be. De reiziger verbindt zich er toe voor de boeking kennis te nemen van de inhoud hiervan.
 2. De vermelde dienstregeling/uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis kunnen gewijzigd worden.
 3. Wijzigingen in de dienstregeling van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst ten gevolge van wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
 4. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, te gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep zijn niet terugbetaalbaar.
 5. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

Artikel 7: annulering en wijziging door de reiziger

Annuleringskosten

Annuleringen en wijzigingen met betrekking tot een door Zuiderhuis samengestelde pakketreis geven aanleiding tot onderstaande kosten.

Bij annulering dient de reiziger Zuiderhuis daarvan zo vlug mogelijk telefonisch, per mail en per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.

De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van annulering wordt bepaald door de datum van schriftelijke ontvangst door Zuiderhuis.

Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in ieder geval betaald te worden door de reiziger aan Zuiderhuis, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

 • Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
 • Alle bedragen zijn te vermeerderen met de dossierkosten en de verzekeringspremie van Protections (indien besteld via Zuiderhuis nv).
 • Verzekeringspremie, dossierkosten, en eventuele visumkosten zijn nooit terugbetaalbaar.

1/ Alle reizen binnen Europa (uitgezonderd Ijsland, Groenland en Spitsbergen)

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:
a - bij annulering tot 61 dagen voor vertrek: 15% van de reissom.
b - bij annulering tussen 60 en 41 dagen voor vertrek: 30% van de reissom.
c - bij annulering tussen 40 en 21 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.
d - bij annulering vanaf 20 dagen voor vertrek + no–show: 100% van de reissom.
e – bij een Wandelreizen-weekend bedraagt de annuleringskost steeds 100%.

a + b + c: lijnvluchttarieven (economy class) zijn onderhevig aan strikte voorwaarden waaronder hoge annuleringskosten (100%) na ticketuitgifte. Indien het gaat om een reeds uitgeschreven vliegtuigbiljet worden hierboven vermelde annuleringskosten vermeerderd met de annuleringskost van het vliegtuigticket en eventuele bijkomende kosten aangerekend door de diverse betrokken leveranciers, o.a. vervoerders, vooraf betaalde lokale permits.

2/ Alle reizen buiten Europa + Ijsland, Groenland en Spitsbergen

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:
a – bij annulering tot 120 dagen voor vertrek: 10% van de reissom.
b – bij annulering tussen 119 en 61 dagen voor vertrek: 25 % van de reissom.
c – bij annulering tussen de 60 en 32 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.
d – bij annulering vanaf 31 dagen voor vertrek + no show: 100% van de reissom

a + b + c: lijnvluchttarieven (economy class) zijn onderhevig aan strikte voorwaarden waaronder hoge annuleringskosten (100%) na ticketuitgifte. Indien het gaat om een reeds uitgeschreven vliegtuigbiljet worden hierboven vermelde annuleringskosten vermeerderd met de annuleringskost van het vliegtuigticket en eventuele bijkomende kosten aangerekend door de diverse betrokken leveranciers, o.a. vervoerders, vooraf betaalde lokale permits.

Specifiek voor scheepsreizen en cruises in Groenland, Spitsbergen, Antarctica en Galapagos gelden bij annulering volgende annuleringskosten:
a - bij annulering tot 90 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom.
b- bij annulering tussen 89 en 61 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom.
c - bij annulering vanaf 60 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

a + b: lijnvluchttarieven (economy class) zijn onderhevig aan strikte voorwaarden waaronder hoge annuleringskosten (100%) na ticketuitgifte. Indien het gaat om een reeds uitgeschreven vliegtuigbiljet worden hierboven vermelde annuleringskosten vermeerderd met de annuleringskost van het vliegtuigticket en eventuele bijkomende kosten aangerekend door de diverse betrokken leveranciers, o.a. vervoerders, vooraf betaalde lokale permits.

Wijzigingskosten

 • Alle kosten voor wijziging van het dossier, na opmaak van de bestelbon, vallen ten laste van de reiziger.
 • Bij wijziging is er steeds een extra administratiekost van € 50.
 • Een reeds uitgeschreven vliegtuigticket kan nooit gewijzigd worden. Voor reeds uitgeschreven tickets gelden 100% annuleringskosten, steeds ten laste van de reiziger.
 • Naamswijziging is nooit mogelijk bij vliegtuigbiljetten.
 • Indien via Zuiderhuis vervoer of transfers zijn geboekt buiten deze die zijn inbegrepen, dan gelden de annuleringsvoorwaarden/wijzigingskosten van de vervoerder.

Specifiek voor alle reizen binnen Europa (uitgezonderd Ijsland, Groenland en Spitsbergen)

Naamwijziging wordt aanvaard tot 61 dagen voor vertrek, onder voorbehoud, en voor zover dit mogelijk is. Alle kosten zijn voor rekening van de reiziger.
Iedere wijziging, ook naamswijziging, vanaf 60 dagen voor de vertrekdatum geldt als annulering met de hierboven vermelde annuleringskosten.

Specifiek voor alle reizen buiten Europa + Ijsland, Groenland en Spitsbergen

Naamwijziging wordt aanvaard tot 121 dagen voor vertrek, onder voorbehoud, en voor zover dit mogelijk is. Alle kosten zijn voor rekening van de reiziger.
Iedere wijziging, ook naamswijziging, vanaf 120 dagen voor de vertrekdatum geldt als annulering met de hierboven vermelde annuleringskosten.

Artikel 8: aansprakelijkheid van de organisator

 1. Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer Zuiderhuis optreedt als organisator. Deze aansprakelijkheid hebben we niet wanneer we optreden als doorverkoper.
 2. Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor ons.
 3. Zuiderhuis is nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter plaatse heeft geboekt (zoals excursies of bijkomende activiteiten).
 4. Zuiderhuis is tijdens de uitvoering van de reis niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertragingen of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog, enz.… voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer- en verblijfskosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
 5. Evenmin zullen Zuiderhuis noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie/en of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.
 6. Gezien het avontuurlijke karakter van de reis zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.
 7. Specifiek voor Wandelreizen: Zuiderhuis kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen door de reiziger tijdens de wandelingen, zowel op als buiten de paden, als gevolg van verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen of wandelkaarten. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere rechtspersoon ook. De reiziger weet en verklaart zich akkoord met het feit dat wandelomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de organisatie daar redelijkerwijs iets aan kan doen.
 8. Specifiek voor Fietsvakanties: Zuiderhuis kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen door de reiziger tijdens de fietstochten als gevolg van verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen of fietskaarten. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere rechtspersoon ook. De reiziger weet en verklaart zich akkoord met het feit dat terrein -en fietsomstandigheden dagelijks kunnen veranderen, zonder dat de organisatie daar redelijkerwijs iets aan kan doen.

Artikel 9: gezondheid

 1. Zuiderhuis heeft geen medische bevoegdheid. De reiziger dient dan ook zelf contact te nemen met zijn huisarts en zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming.
 2. De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn.
 3. Specifieke aandachtspunten zoals bijvoorbeeld suikerziekte, astma, e.d. moeten bij inschrijving gesignaleerd worden aan Zuiderhuis.
 4. De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen.
 5. Hij verklaart eveneens niet in medische en / of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en / of deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem /haar en /of de medereizigers, en verbindt zich er toe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan Zuiderhuis. Alle schade, ook aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.
 6. Zuiderhuis behoudt zich het recht voor om een reiziger voor een groepsreis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om (zelfstandig en zonder extra begeleider) aan de reis deel te nemen en een veilig reisverloop mogelijk te maken voor hemzelf en de medereizigers.

Artikel 10 : aard van de reis

 1. De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij behorend eventueel gebrek aan comfort en met mogelijke programmawijzigingen te gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
 2. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van bepaalde risico’s en eventueel gebrek aan / of soms beperkte niveau van medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van Zuiderhuis of de lokale uitvoerders.
 3. Het avontuurlijke karakter van onze reizen en de politieke en plaatselijke omstandigheden (o.a terrein- en weersomstandigheden) in bepaalde landen in acht genomen kan de reisroute ter plaatse door de reisleider gewijzigd worden. Veiligheid heeft voorrang op de reisroute.
 4. Zuiderhuis raadt de reiziger aan om het reisadvies van FOD Buitenlandse zaken met de betrekking tot de gekozen bestemming te raadplegen. Door reizen naar bepaalde bestemmingen aan te bieden garandeert Zuiderhuis niet dat reizen naar die bestemming aan te raden of zonder risico is. Zuiderhuis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit de situatie ter plaatse.
 5. De verwachtingen van de reiziger inzake comfort, infrastructuur en dienstverlening in hotels of ander logies kan nooit veralgemeend worden of doorgetrokken worden van België naar andere landen en dient beoordeeld te worden naar plaatselijke normen.
 6. Specifiek voor fietsreizen en wandelreizen: de moeilijkheidsgraad / zwaarte van de reis is een subjectief begrip. De bij iedere reis aangegeven moeilijkheidsgraad is louter indicatief en niet bindend.

Artikel 11: verloop van de groepsreizen

 1. De diensten van de Zuiderhuis-reisleider starten/eindigen bij aankomst/vertrek in het land van bestemming.
 2. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het reisverloop en het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
 3. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid en/ of conditie beschikt om de reis verder te zetten kan de reisleider besluiten te reiziger naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.
 4. Een reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt kan door de reisleider van verdere deelneming worden uitgesloten. Daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

Artikel 12: wijziging door de reisorganisator

Lokale omstandigheden en het avontuurlijk karakter van de bestemmingen kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Wanneer er zich tijdens de groepsreis een wijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van Zuiderhuis zal een alternatief gezocht worden. Het alternatief wordt overlegd met de groep maar de reisleider neemt de beslissing. Zuiderhuis streeft naar alternatieven die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

Artikel 13: klachten en bijstand

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, Zuiderhuis onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door Zuiderhuis in functie van de concrete omstandigheden en de aard van het geboekte pakket.
 2. De reiziger moet zijn klacht op volgende wijze kenbaar maken: via de algemene Zuiderhuis mail: welkom@zuiderhuis.be evenals per telefoon Zuiderhuis tel. 09 2335000. De reiziger dient rekening te houden met het tijdsverschil op verre bestemmingen en de openingsuren van Zuiderhuis (maandag-vrijdag van 9 tot 18 uur, zaterdag 10 tot 16 uur).
 3. De reiziger begrijpt dat hij indien hij Zuiderhuis niet correct en onverwijld op de hoogte brengt hij ons verhindert om het probleem efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.
 4. Alle individuele reizen: de tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstverlener en waarin duidelijk wordt vermeld welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 5. Bij groepsreizen met Nederlandstalige Zuiderhuis reisleider: de deelnemer dient eerst en vooral de begeleider aan te spreken bij niet conformiteit.
 6. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden zijn alleen de rechtbanken van GENT bevoegd.

Artikel 14: VVR en garantiestelling

Zuiderhuis is een erkend en verzekerde reisorganisator werkende onder erkenning nr. 5039 van Toerisme Vlaanderen. Onze aansprakelijkheid wordt verzekerd door AG verzekeringen. We zijn verzekerd tegen insolvabiliteit ter bescherming van de consument bij het Garantiefonds Reizen: Metrologielaan 8, 1130 Brussel. Tevens zijn we lid van de beroepsvereniging VVR (vereniging Vlaamse reisbureaus).

Artikel 15: verzekeringen

 1. Er is geen annulerings- en bijstandsverzekering inbegrepen in de basisprijs van de reis. Bij annulering kunnen de annuleringskosten flink oplopen. Het wordt dan ook sterk aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten. Ook een volwaardige reisbijstandsverzekering (bijstand en repatriëring) is aan te raden voor alle bestemmingen. Voor verre bestemming is dit een absolute noodzaak. Op bepaalde verre bestemmingen (o.a. Rusland Kamchatka, Spitsbergen, Groenland) is een volwaardige reisbijstandsverzekering een verplichting. We verwijzen hiervoor naar de concrete info op het betreffende reisprogramma.
 2. Reizigers die geen bijstandsverzekering hebben afgesloten staan zelf in voor de kosten die ontstaan ten gevolge hiervan. In geen geval zal Zuiderhuis hierin tussenkomen of bedragen voorschieten.
 3. In geval van schade dienen aangiftes, in overeenstemming met de polisvoorwaarden, rechtstreeks bij de maatschappij te worden ingediend.

Artikel 16: aanvaarding

Door inschrijving op een van onze reizen vermeld op onze website www.zuiderhuis.be verklaart de reiziger zich akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden en bevestigt hij ook deze ontvangen te hebben voorafgaandelijk aan het opstellen van de reisovereenkomst.

Extra: specifiek voor Zuiderhuis Fietsreizen
1/ Huurfietsen: de reiziger is gedurende de hele fietsvakantie verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde fiets. In geval van schade of diefstal kan de lokale partner hiervoor een schadevergoeding aanrekenen. Bij diefstal dient de reiziger steeds aangifte te doen bij de lokale autoriteiten. Wij raden aan, zowel bij huurfietsen als bij eigen fietsen, om steeds een fietsverzekering af te sluiten.
2/ Om veiligheidsredenen raden we te allen tijde het dragen van een fietshelm aan. Het dragen van een fietshelm is in een aantal Europese landen - o.m. in Spanje - wettelijk verplicht.
3/ Bagagetransport: de richtlijnen voor te vervoeren bagage (1 koffer per persoon met maximum aantal kilo gewicht) dienen gevolgd te worden.
4/ Zuiderhuis Fietsvakanties is niet aansprakelijk voor defecten aan de eigen fiets. Herstellingskosten, extra vervoer- en verblijfskosten zijn voor rekening van de reiziger.

Maatschappelijke zetel

Lange Lozanastraat 21
2018 Antwerpen

BE0443.491.423

Bijzonder voorwaarden Noorderhuis

Bovenvermelde bijzondere voorwaarden zijn specifiek voor Zuiderhuis. Lees hier de bijzondere voorwaarden specifiek voor Noorderhuis die de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aanvullen.