Op zoek naar iets?

Bali

Bijzondere reisvoorwaarden

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN VAN ZUIDERHUIS N.V.

Definities:

De volgende definities hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud dezelfde betekenis.

“Zuiderhuis”: de NV ZUIDERHUIS, met maatschappelijke zetel in de Lange Lozanastraat 21 te 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0443 491 423

“Zuiderhuisbrochure”: elke brochure uitgegeven door Zuiderhuis op grond van artikel 5 van de Reiscontractenwet, ongeacht of die op papieren of elektronische drager ter beschikking wordt gesteld.

“Zuiderhuiswebsite”: de website van Zuiderhuis met URL www.zuiderhuis.be

 “Contract”: de overeenkomst die de Reiziger sluit met Zuiderhuis en die naargelang de aard van de prestatie(s) waartoe Zuiderhuis zich verbindt, hetzij een “contract tot reisorganisatie”, hetzij een “contract tot reisbemiddeling”, beiden in de zin van de Reiscontractenwet, is.

“Dienst”: een online, in één van de kantoren of telefonisch aangeboden prestatie, zoals onder meer het boeken van vervoers- en accommodatiediensten, autoverhuur, diensten ter plaatse, verzekeringen en pakketreizen.

“Dienstverlener”: een leverancier van Diensten, zoals onder meer een luchtvaartmaatschappij, hotel, touroperator, autoverhuurbedrijf, verzekeraar of een verlener van Diensten op de plaats van bestemming, met uitzondering van Zuiderhuis.

“Hoofdreiziger”: de persoon die in eigen naam en voor eigen rekening Diensten boekt bij Zuiderhuis of in naam en voor rekening van andere personen die kwalificeren als Reizigers en die mogelijks deel uitmaken van eenzelfde boeking, Diensten boekt bij Zuiderhuis.

“Promotiecampagne”: elke promotie- of kortingscampagne van Zuiderhuis die uitdrukkelijk als dusdanig wordt benoemd (zoals onder meer, maar niet beperkt tot de Vroegboekactie enz.).

“Protections”: verzekeraar BVBA PROTECTIONS, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Sleutelplasstraat 6 en ondernemingsnummer 0881.262.717.

“Reiscontractenwet”: de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

“Reiziger”: elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis ontstaan uit een Contract gesloten door tussenkomst van Zuiderhuis, ongeacht of het Contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor hem.

“Touroperator”: elke reisorganisator in de zin van de Reiscontractenwet, met uitsluiting van Zuiderhuis.

“Kantoren”: de fysieke verkooppunten van Zuiderhuis.

“Vanaf-prijzen”: de prijsaanduiding voor Diensten waarbij de minimumprijs die geldt voor de betrokken Dienst in een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden wordt gehanteerd (bv. de prijsaanduiding “vanaf 99 euro” houdt in dat het tarief van 99 euro beschikbaar is, zij het in een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden). De toepasselijke periode en voorwaarden worden samen met de prijs aangeduid.

“Veelgestelde Vragen”: het document met titel “Veelgestelde Vragen” opgesteld door Zuiderhuis met belangrijke bijkomende reisinformatie en nuttige reistips voor de Reiziger zoals ter beschikking gesteld voor inzage van de Reiziger in de kantoren en online en zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

“Wetboek economisch recht”: boek VI van het Wetboek economisch recht, zoals ingevoegd via de wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ in het Wetboek economisch recht.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis maken samen met de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen integraal deel uit van het Contract dat de Reiziger met Zuiderhuis sluit. Indien deze onderling tegenstrijdige bepalingen zouden bevatten, hebben de Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis steeds voorrang op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

De Reiziger erkent dat hij slechts gebruik kan maken van de door Zuiderhuis aangeboden Diensten na kennis genomen te hebben van deze Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Zuiderhuis stelt de Reiziger vóór elke boeking een kopie van deze Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen ter beschikking in de kantoren en online. Indien de boeking telefonisch gebeurt, wordt de Reiziger geacht om de Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis en de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vooraf te hebben geraadpleegd in de kantoren of online.

De Reiziger ontvangt bij boeking in één van kantoren of telefonisch, op eenvoudig verzoek, een kopie van de Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

De Reiziger dient zich, tijdens elke online boeking, in kennis te stellen van de Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en kan op eenvoudig telefonisch verzoek een kopie van de Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis en van de Algemene Reisvoorwaarden van Geschillencommissie Reizen ontvangen.

Gezien het belang hiervan voor wat betreft de verbintenissen van partijen, wordt de Reiziger erop gewezen dat, naargelang de aard van de prestatie(s) waartoe Zuiderhuis zich verbindt, hij met deze gebonden is door, hetzij een “contract tot reisorganisatie”, hetzij een “contract tot reisbemiddeling”, beiden in de zin van de Reiscontractenwet. Indien Zuiderhuis optreedt als reisbemiddelaar in de zin van de Reiscontractenwet, omvat het contract tot reisbemiddeling waarvan sprake in artikel 23 van de Reiscontractenwet de prestaties die een Dienstverlener moet uitvoeren, zonder dat Zuiderhuis ertoe gehouden is om deze prestaties zelf te leveren. Indien Zuiderhuis optreedt als reisbemiddelaar en tot verbreking in de zin van artikel 25 van de Reiscontractenwet overgaat, slaat deze verbreking uitsluitend op het contract tot reisbemiddeling en niet op het contract afgesloten tussen de Reiziger en de Dienstverlener. Onverminderd artikel 2 van de Reiscontractenwet zal Zuiderhuis, indien zij optreedt als reisbemiddelaar, in het geval van een terugbetaling aan de Reiziger naar aanleiding van een wijziging van de boeking door een Dienstverlener, steeds gerechtigd zijn om de verschuldigde dossierkosten in te houden.

De Diensten die geboekt worden door tussenkomst van Zuiderhuis zijn onderworpen aan de regels en beperkingen van de Dienstverlener die de Reiziger tijdens het boekingsproces ter beschikking worden gesteld en die de Reiziger ook aanvaardt op het moment dat hij daadwerkelijk boekt. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om zich vertrouwd te maken met deze regels en beperkingen van de Dienstverlener.

De op het Contract toepasselijke Bijzondere Reisvoorwaarden zijn deze die gelden op het moment van de boeking door de Reiziger. Zuiderhuis behoudt zich het recht voor om de Bijzondere Reisvoorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat wijzigingen aan de Bijzondere Reisvoorwaarden alle bestaande, geldig tot stand gekomen Contracten onverlet laten.

Artikel 2 – Promotie

Alle Zuiderhuisbrochures worden te goeder trouw opgesteld volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens. Zuiderhuis behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in deze gegevens door te voeren, mits schriftelijke kennisgeving aan de Reiziger voorafgaand aan de totstandkoming van het Contract.

Artikel 3 – Informatie vanwege Zuiderhuis

3.1. Informatie betreffende paspoorten, visa, reis-, verblijfs- en gezondheidszorgformaliteiten

3.1.1. Zuiderhuis verstrekt de Reiziger algemene informatie met betrekking tot paspoorten, visa en formaliteiten qua gezondheidszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn. Het is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Reiziger om de nodige documenten in orde te brengen. De Reiziger is steeds en uitsluitend aansprakelijk voor het inwinnen van bijgewerkte informatie over de vereiste reisdocumenten en het tijdig aanschaffen hiervan (internationaal paspoort al dan niet met machine-leesbare zone (ook voor baby’s en kinderen), visum, ESTA procedure, KIDS ID, enz.). Dit geldt zowel voor zijn eindbestemming als voor alle overstap- en of landingsplaatsen op de reisroute van de Reiziger.

3.1.2. Elke Reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren. Die identiteitspapieren en de reispas dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de datum van terugkeer. Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto, en een eigen reispas. Sommige gemeentes hanteren voor kinderen de nieuwe elektronische “KIDS-ID” tegen betaling, waarbij de aanvraagperiode 3 à 4 weken kan bedragen. Het is dus belangrijk dat de Reiziger de KIDS-ID voor kinderen tijdig aanvraagt bij de gemeente. Het identificatiekaartje dat bij de geboorte wordt afgeleverd, is niet geldig voor reizen naar het buitenland. Minderjarigen kunnen niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders en moeten over een eigen reispas beschikken. Zuiderhuis benadrukt dat de Reizigers de verplichting hebben zich grondig te informeren met betrekking tot de specifieke toepasselijke regelging omtrent minderjarigen. Indien de Reiziger bij afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op Zuiderhuis kunnen verhalen.

3.1.3. Reizigers met de Belgische nationaliteit kunnen voor recente en aangepaste informatie terecht op de website http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland of bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel (tel +32 2 501 81 11).

Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of met uitsluitend een buitenlands paspoort en/of met een dubbele nationaliteit zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan Zuiderhuis aan te geven en dienen contact op te nemen met hun respectievelijke ambassades of consulaten voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de vereiste reisdocumenten. Zuiderhuis zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent enig probleem zou kunnen ontstaan.

3.1.4. Alle Reizigers die met een Belgisch internationaal paspoort reizen en die naar en/of via (transit) de Verenigde Staten reizen voor een periode van maximum 90 dagen, zijn verplicht om minimum 72 uur vóór vertrek een elektronische reisautorisatie aan te vragen (de zogenaamde “ESTA-reisautorisatie”, waarbij “ESTA” staat voor “Electronic System for Travel Authorisation”). Deze ESTA-procedure kan uitsluitend ingevuld worden via het webadres https://esta.cbp.dhs.gov/esta. In alle andere gevallen zijn speciale visa vereist die voor vertrek dienen bekomen te worden.

3.1.5. Zuiderhuis kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig bekomen door de Reiziger van de noodzakelijke reisdocumenten.

3.1.6. Zuiderhuis raadt in het algemeen de Reiziger aan om voor vertrek het reisadvies (o.a. de verboden, waarschuwingen, aankondigen en andere adviezen) van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken met betrekking tot de gekozen bestemming te raadplegen (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/).

Door reizen naar bepaalde bestemmingen aan te bieden garandeert Zuiderhuis niet dat het reizen naar dergelijke bestemmingen aan te raden of zonder risico is. Zuiderhuis kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies, voortvloeiend uit de situatie ter plaatse.

3.2. Informatie betreffende het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering

Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de Reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te verplaatsen of zelfs te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke verplaatsing of annulering in te perken, kan de Reiziger een annulerings- en/of bijstandsverzekering onderschrijven. De risico's die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, worden op de Zuiderhuiswebsite slechts ter indicatie verstrekt. In het geval de reiziger een verzekeringspolis zou afsluiten met verzekeringsmaatschappij Protections, geldt het dossiernummer op de bestelbon van Zuiderhuis tevens als polisnummer. Aangiftes dienen in overeenstemming met de polisvoorwaarden rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij te worden ingediend.

Meer informatie over het aangaan van een annulerings- en/of bijstandsverzekering kan worden ingewonnen via http://www.protections.be en via http://www.zuiderhuis.be of via de reisconsulent(e) in een van de kantoren of per telefoon.

3.3. Informatie betreffende dienstregelingen, tussenstops, aansluitingen en plaatsinname

3.3.1. De Reiziger erkent alle informatie met betrekking tot dienstregelingen, tussenstops, aansluitingen en desgevallend de in te nemen plaats ontvangen te hebben zoals voorgeschreven door artikel 7 van de Reiscontractenwet.

3.3.2. De Reiziger erkent dat voor het boeken van een vlucht steeds de vluchtroute en de vluchtverbinding worden aangeboden met de kortste aansluitingstijd naar gelang beschikbaarheid (gebaseerd op de zogenaamde “minimum connecting time” of “minimum aansluitingstijd” opgelegd door de luchtvaartmaatschappijen en/of de luchthavens). Zuiderhuis zal de Reiziger waarschuwen indien de overstaptijd tussen verschillende aansluitingen beperkt is. De Reiziger is echter verantwoordelijk om na te gaan of eventuele aansluitingen effectief haalbaar zijn voor zijn reis of reisgezelschap. Zuiderhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval een Reiziger een of meerdere aansluitingen mist, te wijten aan onder andere een gebrek aan overstaptijd of vertragingen. De Reiziger erkent dat de overstaptijd voldoende is en hem toelaat om in normale omstandigheden de reis uit te voeren.

3.3.3. Zuiderhuis benadrukt dat alle segmenten van de integrale reisroute, ongeacht het transportmiddel, moeten uitgevoerd worden zoals beschreven op de door de Reiziger ondertekende bestelbon. Indien de Reiziger zich niet aanmeldt aan de desbetreffende check-in balie wordt de Reiziger door de betrokken maatschappij automatisch op “afwezig” of “no-show” gezet en worden bijgevolg alle resterende segmenten van de reis geannuleerd. Zuiderhuis zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor schade en/of kosten die voortvloeien uit het niet-uitvoeren van alle segmenten van de reisroute.

3.4. Contactgegevens van Zuiderhuis in geval van moeilijkheden ter plaatse

Zuiderhuis heeft geen vertegenwoordiger ter plaatse op alle bestemmingen. In geval van moeilijkheden ter plaatse kan de Reiziger evenwel steeds telefonisch contact opnemen met het kantoor waar hij zijn reis geboekt heeft tijdens de openingsuren van de desbetreffende kantoor en op het telefoonnummer dat vermeld staat op de bestelbon.

Zuiderhuis behandelt alle aanvragen per e-mail zo spoedig mogelijk tijdens de gebruikelijke kantooruren van haar kantoren. De Reiziger erkent dat er een redelijk tijdsverloop kan bestaan tussen het ontvangen van de aanvragen en de behandeling ervan door Zuiderhuis.

3.5. Belangrijke bijkomende reisinformatie en nuttige reistips

Zuiderhuis verstrekt belangrijke bijkomende reisinformatie en nuttige reistips via de website. De Reiziger verbindt zich er toe om vóór elke boeking kennis te nemen van de inhoud hiervan. De website wordt van tijd tot tijd door Zuiderhuis bijgewerkt teneinde de meest recente en accurate informatie ter beschikking te kunnen stellen van de Reiziger. Bij twijfel omtrent de inhoud van de website dient de Reiziger vóór de boeking contact op te nemen met Zuiderhuis.

3.6. Foto’s en illustratie

De foto's en illustraties vermeld op de Zuiderhuiswebsite, in Zuiderhuisbrochures of andere documenten van Zuiderhuis hebben louter tot doel de Reiziger een algemeen beeld te geven van de aangeboden Diensten en een algemene indruk te geven van het niveau van de accommodatie en de mate van comfort. Deze foto’s en illustraties kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

Artikel 4 – Informatie vanwege de Reiziger

4.1. Correcte boekingsgegevens

4.1.1. De Reiziger erkent alle op de bestelbon vermelde gegevens nauwkeurig te hebben geverifieerd en bevestigt dit aan de hand van zijn handtekening of, in het geval van online reservering, door de confirmatie van de betalingsopdracht. In eerste instantie betreft dit de correcte spelling van alle voor- en familienamen van de Reizigers, als dusdanig doorgegeven aan de Zuiderhuis reisconsulent(e) of via de online reserveringsprocedure. “Correct” in deze context betekent “identiek aan de schrijfwijze van de namen zoals die voorkomen op de officiële identiteitsdocumenten waarmee de Reizigers reizen”. Alle kosten die voortvloeien uit een foutieve opgave en onzorgvuldig nalezen van de namen zijn automatisch en uitsluitend voor rekening van de Reiziger. In tweede instantie betreft dit alle data in verband met de geboekte reisroute en de eindbestemming, de reisdatum, de aangegeven aankomst- en vertrekuren, de aansluitingstijd tussen de vluchten, enz.

4.1.2. Zuiderhuis zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de Reiziger.

4.2. Bijkomende persoonlijke inlichtingen

De Reiziger moet Zuiderhuis alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis (bv. nationaliteit, gezondheid, eetgewoontes,…). Indien de Reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Zuiderhuis, mag Zuiderhuis deze kosten factureren aan de Reiziger.

Artikel 5 – Totstandkoming van het Contract en onmogelijkheid tot verzaking

5.1. Totstandkoming van het Contract

5.1.1. De Hoofdreiziger dient 18 jaar of ouder te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan en gemachtigd te zijn of de vereiste toestemming te bezitten om te handelen voor of namens andere Reizigers die onderdeel zijn van een boeking. Bij elke boeking zal Zuiderhuis er rechtmatig van uitgaan dat de Hoofdreiziger over dergelijke bevoegdheid, machtiging en/of toestemming beschikt.

Groepsreizen Zuiderhuis: reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene. De leeftijd van de deelnemers is beperkt tot maximum 75 jaar. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk bij  voorlegging van een recent medisch attest ‘avontuurlijke en actieve reizen’ en na een persoonlijk gesprek met een  Zuiderhuis-medewerker.

De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn.

Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in  te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/ haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan Zuiderhuis. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.

5.1.2. Indien de reis wordt geboekt in, of via tussenkomst (bv. telefonisch) van één van de kantoren, komt het Contract tot stand van zodra de Hoofdreiziger, na ondertekening van de bestelbon, de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis, zoals omschreven in die bestelbon, ontvangt. Indien de door de Reiziger gewenste reisformule of bepaalde onderdelen ervan niet meteen bevestigd kunnen worden door de betrokken Dienstverleners (luchtvaartmaatschappij, touroperator, hotel, huurwagenbedrijf enz.), kan de Reiziger op deze nietbevestigde Diensten een optie nemen, dit wil zeggen een aanvraag om de betreffende Diensten te verkrijgen aan de aangeboden prijs. De Reiziger erkent dat het nemen van een optie op deze niet-bevestigde Diensten op zich geen enkele verbintenis inhoudt, noch in hoofde van de betrokken Dienstverleners en/of Zuiderhuis, noch in hoofde van de Reiziger. De in de optie aangevraagde Diensten worden slechts bindend van zodra de beschikbaarheid van de betrokken Diensten door Zuiderhuis bevestigd wordt in hun oorspronkelijke vorm en samenstelling of in een alternatieve vorm en samenstelling en de Reiziger instemt met het uiteindelijke aanbod, dat wat betreft (onder andere) prijs en Diensten desgevallend kan verschillen van het oorspronkelijke aanbod.

5.1.3. Indien de reis wordt geboekt via de online reserveringsprocedure, komt het contract tot reisorganisatie of het contract tot reisbemiddeling tot stand van zodra de Hoofdreiziger de reserveringsprocedure heeft doorlopen en vanwege Zuiderhuis een e-mailbevestiging heeft ontvangen van de door hem verrichte boeking. Wanneer de Hoofreiziger niet binnen 15 minuten na het volledig doorlopen van het boekingsproces op de Zuiderhuiswebsite deze e-mailbevestiging ontvangt, dient hij telefonisch contact op te nemen met een van de kantoren. Reserveringen zijn pas gegarandeerd als de boeking bevestigd is door Zuiderhuis en integraal betaald is door de Hoofdreiziger.

5.1.3. Indien de reis wordt geboekt via de online reserveringsprocedure, komt het contract tot reisorganisatie of het contract tot reisbemiddeling tot stand van zodra de Hoofdreiziger de reserveringsprocedure heeft doorlopen en vanwege Zuiderhuis per e-mail een ontvangstbevestiging van de vraag tot reservatie  heeft ontvangen van de door hem verrichte boeking. Wanneer de Hoofreiziger niet binnen 15 minuten na het volledig doorlopen van het boekingsproces op de Zuiderhuiswebsite deze  e-mail ontvangt, dient hij telefonisch contact op te nemen met een van de kantoren.

Reserveringen zijn pas gegarandeerd als de boeking bevestigd is door Zuiderhuis d.m.v een bestelbon/bevestiging  en  de betaling van het voorschot (of saldo) geregeld is door de Hoofdreiziger. 

Individuele reizen van Zuiderhuis (Fietsvakanties, Ijslandreizen, Laplandreizen, Wandelreizen, Wereldreizen) zijn bij reservatie steeds in aanvraag, en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van Zuiderhuis en/of haar Dienstverleners vormen het bewijs voor wat betreft de online boekingen van de Reiziger. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen een geldig bewijs en zijn bijgevolg aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document.

5.2. Terbeschikkingstelling van reisdocumenten bij online boekingen

5.2.1. De reisdocumenten die worden verstrekt voor een online geboekte Dienst worden geleverd op het door de Reiziger bij zijn reservering verstrekte e-mailadres.

5.2.2. In het geval dat fysieke reisdocumenten vereist zijn, worden die verzonden naar het door de Reiziger bij zijn reservering opgegeven adres. Zuiderhuis behoudt zich het recht voor een vergoeding aan te rekenen om de reisdocumenten naar de Reiziger te sturen. Deze vergoeding   komt niet in aanmerking voor terugbetaling. De levertijden die bij het boeken worden vermeld, zijn gemiddelde tijden voor de verwerking en levering aan bestemmingen in België. Indien de Reiziger de reisdocumenten niet ontvangen heeft binnen deze gemiddelde levertijd, dient hij Zuiderhuis daarvan onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Zuiderhuis is niet aansprakelijk in het geval de Reiziger dit nalaat te doen. Indien de levering van reisdocumenten onmogelijk is wegens een fout gemaakt door de Reiziger toen hij zijn persoonlijke gegevens invulde dan is Zuiderhuis hiervoor niet aansprakelijk.

5.3. Onmogelijkheid te verzaken

Zuiderhuis wijst erop dat de Reiziger niet beschikt over een recht om van de aankoop die verricht is via de Zuiderhuiswebsite af te zien. Daar waar krachtens artikel VI.47, § 1 van het Wetboek economisch recht de consument bij elke overeenkomst op afstand over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen beschikt waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, is dit verzakingsrecht evenwel niet van toepassing op aankopen gesloten via de Zuiderhuiswebsite.

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding immers onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikels VI.45 e.v. van het Wetboek economisch recht. Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Artikel 6 – Prijs

6.1. Totaalprijs

6.1.1. De door Zuiderhuis gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO en omvatten de totaalprijs voor de aangeboden Diensten.

6.1.2. De prijs omvat evenwel niet:

- alle facultatieve supplementen, dit zijn Diensten waarvoor de consument in alle vrijheid kan opteren (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, verzekering, extra bagage, vervoer van luchthaven naar accommodatie, visum- en vaccinkosten en alle eventuele persoonlijke kosten zoals was, telefoon, drankjes, roomservice, fooi enz.);

- alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten;

- alle in het buitenland lokaal te vereffenen taksen (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, toeristenbelasting, verblijfstaks, vertrek- of “exit”-taks enz.). De Reiziger zal op het moment van de boeking in kennis gesteld worden van het al dan niet verschuldigd zijn van dergelijke taksen.

- alle Diensten die door zogenaamde “lage kost”- of “lowcost”-Dienstverleners (zoals bv. lowcost-luchtvaartmaatschappijen) facultatief worden aangeboden (zoals onder meer, maar niet beperkt tot, bagage, zitplaatsallocatie, maaltijden enz.). De Reiziger erkent en aanvaardt dat deze facultatieve Diensten niet vervat zijn in de totaalprijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.1.3. Zuiderhuis zal, in de mate van het mogelijke en voor zover door haar gekend, de Reiziger op het ogenblik van de boeking in kennis stellen van het, op dat ogenblik geldende, bedrag van bovenstaande elementen die niet in de totaalprijs vervat zijn.

6.1.4. Dossierkost

Zuiderhuis rekent een dossierkost van € 10 per persoon gerekend met een maximum van € 40 per dossier.

6.2. Prijsaanduiding

De prijs van de online aangeboden Diensten is die zoals genoteerd op de Zuiderhuiswebsite, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een materiële vergissing. In dat geval is Zuiderhuis niet verplicht om Diensten te verlenen aan de Reiziger tegen een klaarblijkelijk onjuiste prijs, zelfs niet nadat de Reiziger de bevestiging van zijn boeking heeft ontvangen, wanneer het duidelijk had moeten zijn voor de Reiziger dat de vermelde prijs niet correct kon zijn.

6.3. Prijswijzigingen

De prijzen 2018 zijn berekend op basis van de vervoerskosten en wisselkoersen, heffingen en belastingen die op  1 november 2017 bekend waren en /of gepubliceerd werden. Deze datum is de referentiedatum.

Wijzigingen aan de heffingen, belastingen, wisselkoersschommelingen en vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) die in de totaalprijs vervat zijn, of invoering van nieuwe taksen kunnen aanleiding geven tot een prijsherziening en zullen netto worden verrekend tot de twintigste dag voor de datum van afreis. De prijsherziening zal worden bepaald door het positieve of negatieve verschil te berekenen tussen de prijs die van toepassing was op datum van het contract en de prijs op datum van de invoering van de prijswijziging.

Artikel 7 – Specifieke Diensten

7.1. Luchtvervoer

7.1.1. De Reiziger aanvaardt dat het aangeboden tarief voor elke vlucht slechts gegarandeerd wordt na volledige betaling en uitgifte van de vliegtuigtickets.

7.1.2. Overeenkomstig de artikelen 10.2.2 en 11.2.2 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden zijn de uitgegeven vliegtuigtickets van de Reiziger, zoals aangeduid op zijn bestelbon of factuur, niet wijzigbaar, noch annuleerbaar, noch terugbetaalbaar, tenzij anders vermeld.

7.1.3. Indien de Reiziger zijn e-ticket niet bij zich zou hebben op de luchthaven van vertrek, kan hij in de regel toch inschepen op vertoon van zijn identiteitsdocumenten en zonder bijkomende kosten.

7.1.4. Zuiderhuis zal bij vertrek de Reiziger op de hoogte stellen tot 48 uur vóór de vlucht (of de eerste vlucht van aansluitende vluchten) van eventuele vluchtuurwijziging(en) die de luchtvaartmaatschappij(en) kan/kunnen doorvoeren. Tijdens verlengde weekends kan Zuiderhuis hiervan afwijken. Na dit tijdstip en tijdens verlengde weekends is de Reiziger zelf verantwoordelijk om eventuele vluchtuurwijziging(en) na te gaan. De Reiziger is eveneens zelf verantwoordelijk om eventuele vluchtuurwijziging(en) van de terugvlucht(en) na te gaan. Zuiderhuis is niet verantwoordelijk voor het missen van de vlucht(en) indien deze regel niet wordt nageleefd.

7.1.5. Zuiderhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig gevolg dat voortvloeit uit vertragingen, stakingen of andere acties die een impact hebben op het normale verloop van de luchtvervoersdiensten.

7.1.6. Luchtvaartmaatschappijen hebben bijzondere regels inzake het vervoer van onder andere andersvaliden, zwangere vrouwen, baby’s, kinderen en huisdieren. Zuiderhuis verstrekt enkele algemene richtlijnen hieromtrent. De Reiziger erkent hiervan kennis te hebben genomen. Bij twijfel dient de Reiziger contact op te nemen met Zuiderhuis. Zuiderhuis kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet-naleven van de toepasselijke regels opgelegd door de betrokken luchtvaartmaatschappij.

7.2. Trein

7.2.1. De uitgegeven treintickets van de Reiziger voor de treindiensten, zoals aangeduid op zijn bestelbon of factuur, zijn uitsluitend wijzigbaar, annuleerbaar of terugbetaalbaar overeenkomstig de artikelen 10.3 en 11.3 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden, tenzij anders vermeld.

7.2.2. Overeenkomstig artikel 3.3.3 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden, is de Reiziger verplicht alle treinsegmenten die deel uitmaken van zijn reistraject uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.2.3. Zuiderhuis wijst er op dat de precieze uitvoering van de treindiensten kan verschillen naargelang de luchthaven(s) en/of luchtvaartmaatschappij(en) en/of treinstation(s) die mogelijkerwijze deel uitmaken van het gekozen reistraject. Zuiderhuis stelt de door haar laatst gekende verschillende uitvoeringsmodaliteiten die in dat verband gelden (bv. Procedures m.b.t. het inchecken, het al dan niet inwisselen van het treinsegmentticket, enz.) ter beschikking via de website. De Reiziger verbindt zich er toe om vóór vertrek kennis te nemen van de op dat ogenblik laatste versie van deze uitvoeringsmodaliteiten. Bij twijfel omtrent de geldende uitvoeringsmodaliteiten dient de Reiziger contact op te nemen met Zuiderhuis. Zuiderhuis kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet-naleven van de toepasselijke uitvoeringsmodaliteiten.

7.2.4. Zuiderhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle gevolgen die voortvloeien uit vertragingen, stakingen of andere acties die een impact hebben op het normale verloop van de treindiensten.

7.3. Huurwagen

7.4.1. Huurwagens kunnen uitsluitend geboekt en bestuurd worden door personen die over een geldige kredietkaart beschikken.

7.4.2. In Europa is een geldig nationaal of Europees rijbewijs verplicht voor ieder die een wagen bestuurt. Buiten Europa is een internationaal rijbewijs, verplicht vergezeld van een nationaal of Europees rijbewijs, vaak een vereiste. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) om zich vooraf in te lichten omtrent de geldende regels inzake rijbewijzen bij de bevoegde instanties (ambassade of consulaat van uw bestemming). Zuiderhuis verstrekt in dat verband slechts algemene inlichtingen, die beschikbaar zijn via de website en de kantoren.

7.4.3. Zuiderhuis wijst er op dat autoverhuurbedrijven doorgaans een toeslag aanrekenen in het geval dat de plaats waar de wagen wordt teruggeven (de “drop-off” plaats) niet overeenstemt met de plaats waar de wagen werd opgehaald (de“pick-up” plaats).

Artikel 8 – Betaling van de reissom

8.1. Online betaling

Indien de Reiziger via de online reserveringsprocedure boekt, dient het volledige bedrag van alle Diensten onmiddellijk betaald te worden.

8.2. Betaling via kantoor of telefonisch

Indien de reis wordt geboekt in, of via tussenkomst (bv. telefonisch) van, één van de kantoren of telefonisch, gelden de volgende betalingsmodaliteiten. Indien de reis een vlucht omvat, dient het bedrag van de vlucht onmiddellijk door de Reiziger betaald te worden. De integrale betaling van de vlucht is noodzakelijk om de uitgifte van de tickets te bewerkstelligen. Voor alle andere geboekte Diensten (al dan niet in combinatie met een vlucht) dient een voorschot betaald te worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld tijdens het boekingsproces. Het saldo van de prijs voor deze Diensten (het verschil tussen het totale bedrag van deze Diensten en het reeds betaalde voorschot) dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum door de Reiziger betaald te worden, tenzij anders werd overeengekomen op de bestelbon. Indien de boeking heeft plaatsgevonden minder dan 6 weken voor vertrek, dient de totale som onmiddellijk voldaan te worden.

Behalve indien anders vermeld bedraagt het  voorschot  25% van de reissom + volledig bedrag (100%) van de verzekeringspremie Protections (indien van toepassing).

De  Protections verzekeringspremie is nooit terugbetaalbaar.
Behalve indien anders vermeld (o.a uitgifte vluchten) dient het voorschot binnen de 7 dagen na inschrijving betaald te zijn.
Uw inschrijving is definitief na regeling voorschot (of saldo) en wanneer Zuiderhuis de ondertekende bestelbon heeft ontvangen.
Indien zich voor een groepsreis meer personen aanmelden dan er plaats voorhanden is, zal de datum van betaling van het voorschot het criterium zijn.

Artikel 9 – Overdraagbaarheid van de boeking

9.1. Vervoertickets

De uitgegeven vervoertickets (zoals trein- en vliegtuigtickets) van de Reiziger, zijn niet overdraagbaar, noch terugbetaalbaar,tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

9.2. Touroperatingdiensten

In het geval dat Zuiderhuis uitsluitend optreedt als reisbemiddelaar bij het boeken van pakketreizen van Touroperators, in de zin van artikel 7.5. van deze Bijzondere Reisvoorwaarden, hangt de overdraagbaarheid van de boeking af van de door de betrokken Touroperator gehanteerde voorwaarden, die de Reiziger vooraf worden meegedeeld. Voor elke overdracht van de boeking zal Zuiderhuis een administratieve kost aanrekenen overeenkomstig artikel 10.5 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden.

9.3. Andere Diensten

De Reiziger kan enkel, vóór aanvang van de reis, de andere geboekte Diensten overdragen aan een derde mits Zuiderhuis uitdrukkelijk en voorafgaand aan het verzoek tot overdracht aan de Reiziger heeft bevestigd dat deze mogelijkheid bestaat. De overdrager dient, overeenkomstig artikel 10 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden, vóór vertrek Zuiderhuis van dit verzoek tot overdracht op de hoogte te brengen en dient Zuiderhuis alle gegevens mee te delen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overdracht. De overdracht heeft pas uitwerking na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door Zuiderhuis. Voor elke overdracht van de boeking zal Zuiderhuis een administratieve kost aanrekenen overeenkomstig artikel 10 van deze Bijzondere Reisvoorwaarden.

9.4. Hoofdelijkheid

In alle bovenstaande gevallen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de overgedragen Diensten en de daaraan verbonden kosten.

Artikel 10 – Andere wijzigingen door de Reiziger

10.1. Algemeen

10.1.1. Niet elke geboekte Dienst is automatisch wijzigbaar. Indien de Reiziger de wijzigingsmogelijkheden van bepaalde Diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten.

10.1.2. Zuiderhuis kan niet garanderen dat wijzigingen, aangevraagd door de Reiziger, vóór of tijdens de reis, maar na de totstandkoming van het Contract, kunnen worden uitgevoerd. Voor zover de gevraagde wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, zullen alle hieraan verbonden kosten, met inbegrip van administratiekosten, ten laste komen van de Reiziger.

10.1.3. Elke wijziging dient door de Reiziger persoonlijk te worden aangevraagd.

10.2. Luchtvervoer

10.2.1. Indien de Reiziger de geboekte vliegtuigtickets wenst te wijzigen vóór uitgifte daarvan, zal Zuiderhuis een administratieve kost van 30 euro per ticket aanrekenen.

10.2.2. In principe zijn vliegtuigtickets na uitgifte niet wijzigbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een wijziging na uitgifte toch mogelijk zou zijn volgens de voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij(en), kan dit enkel mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze luchtvaartmaatschappij(en).

Voor elke wijziging zal de Reiziger een administratieve kost van 50 euro per ticket verschuldigd zijn aan Zuiderhuis.

10.3. Trein

In principe zijn geboekte treintickets niet wijzigbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een wijziging toch mogelijk zou zijn volgens de voorwaarden van de betrokken treinmaatschappij(en), kan dit enkel mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze treinmaatschappij(en).

Voor elke wijziging zal de Reiziger een administratieve kost van 30 euro per persoon verschuldigd zijn aan Zuiderhuis indien de wijziging wordt uitgevoerd ten laatste 29 dagen voor vertrek of van 50 euro per persoon indien de wijziging later wordt uitgevoerd.

10.4. Huurwagen

Wijzigingen met betrekking tot geboekte huurwagens kunnen enkel worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de betrokken verhuurmaatschappij(en) en mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze verhuurmaatschappij(en). In geen geval kunnen wijzigingen worden uitgevoerd op de dag waarop de oorspronkelijk voorziene huurperiode aanvangt; de totale prijs zal dan ook verschuldigd blijven.

Bovendien zal de Reiziger een administratieve kost verschuldigd zijn aan Zuiderhuis. Deze kost bedraagt 30 euro per huurwagen indien de wijziging wordt uitgevoerd ten laatste 29 dagen voor aanvang van de huurperiode of 50 euro per huurwagen indien de wijziging wordt uitgevoerd tussen de 28e dag voor aanvang van de huurperiode en de laatste dag voor aanvang van de huurperiode.

10.5. Touroperators

Wijzigingen met betrekking tot geboekte pakketreizen kunnen enkel worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de betrokken Touroperator(s) en mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze Touroperator(s).

Bovendien zal de Reiziger een administratieve kost van 30 euro per persoon verschuldigd zijn aan Zuiderhuis indien de wijziging wordt uitgevoerd ten laatste 29 dagen voor vertrek of van 50 euro per persoon indien de wijziging later wordt uitgevoerd.

10.6. Door Zuiderhuis samengestelde pakketreizen

Wijzigingen met betrekking tot een door Zuiderhuis samengestelde pakketreis geven aanleiding tot wijzigingskosten, zie verder  11.6 (wijziging en annulering door de reiziger).

10.7. Terugbetaling

Elke terugbetaling naar aanleiding van een wijziging zal worden uitgevoerd op de door Zuiderhuis gekende bankrekening of betaalkaart (bv. kredietkaart) van de Hoofdreiziger. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van dossierkosten, bovenvermelde wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die verschuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onverminderd de eventuele toepassing van een franchise door de verzekeraar). De Reiziger dient er rekening mee te houden dat de terugbetaling van geboekte Diensten meerdere weken in beslag kan nemen.

Artikel 11 – Annulering door de Reiziger

11.1. Algemeen

Niet elke geboekte Dienst is automatisch annuleerbaar. Indien de Reiziger de annuleringsmogelijkheden van bepaalde Diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten bij Zuiderhuis.

11.2. Luchtvervoer

11.2.1. Indien de Reiziger de geboekte vliegtuigtickets wenst te annuleren vóór uitgifte daarvan, zal Zuiderhuis een administratieve kost van 50 euro per persoon aanrekenen indien de totaalprijs van het ticket 500 euro of minder bedraagt en van 100 euro per persoon indien de totaalprijs van het ticket meer dan 500 euro bedraagt.

11.2.2. In principe zijn vliegtuigtickets na uitgifte niet annuleerbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een annulering na uitgifte toch mogelijk zou zijn volgens de voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij(en), kan dit enkel mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze luchtvaartmaatschappij(en). Bovendien zal de Reiziger een administratieve kost van 75 euro per ticket verschuldigd zijn aan Zuiderhuis indien de totaalprijs van het ticket minder dan 350 euro bedraagt, van 100 euro per ticket indien de totaalprijs van het ticket tussen 350 en 700 euro bedraagt en van 125 euro per ticket indien de totaalprijs van het ticket meer dan 700 euro bedraagt.

11.3. Trein

De geboekte treintickets kunnen worden geannuleerd mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door de treinmaatschappij(en).

Bovendien zal de Reiziger een administratieve kost van 50 euro per persoon verschuldigd zijn aan Zuiderhuis.

11.4. Huurwagen

Geboekte huurwagens kunnen worden geannuleerd mits betaling van een administratieve kost van 30 euro per huurwagen indien de annulering wordt uitgevoerd ten laatste 29 dagen voor aanvang van de huurperiode of 50 euro per huurwagen indien de wijziging wordt uitgevoerd tussen de 28e dag voor aanvang van de huurperiode en de laatste dag voor aanvang van de huurperiode.

In geen geval kunnen annuleringen worden uitgevoerd op de dag waarop de oorspronkelijk voorziene huurperiode aanvangt; de totale prijs zal dan ook verschuldigd blijven.

11.5. Touroperators

Annuleringen met betrekking tot geboekte pakketreizen kunnen enkel worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de betrokken Touroperator(s) en mits betaling van de daarvoor contractueel vastgestelde vergoedingen, zoals bepaald door deze Touroperators.

Bovendien zal de Reiziger een administratieve kost van 50 euro per persoon verschuldigd zijn aan Zuiderhuis.

11.6. Door Zuiderhuis samengestelde pakketreizen

Annuleringen en wijzigingen met betrekking tot een door Zuiderhuis samengestelde pakketreis geven aanleiding tot de volgende kosten die verschuldigd zijn aan Zuiderhuis:

Indien u uw reis wenst te annuleren, dient u Zuiderhuis NV daarvan zo vlug mogelijk telefonisch en per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.
Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in ieder geval betaald te worden door de reiziger aan Zuiderhuis NV, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst door Zuiderhuis NV.
Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.

De Protections annulerings- en bijstandsverzekering (indien relevant) is nooit terugbetaalbaar.

ZuiDERHuiS Jongerenreizen

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:
a - bij annulering tot 60 dagen voor vertrek: dossierkosten plus 10% van de reissom plus de verzekeringspremie, met een minimum van €70 per persoon.
b - bij annulering tussen 60 en 41 dagen voor vertrek: dossierkosten plus 30% van de reissom plus de verzekeringspremie.
c - bij annulering tussen 40 en 31 dagen voor vertrek: dossierkosten plus 40% van de reissom plus de verzekeringspremie.
d - bij annulering binnen de 30 dagen voor vertrek en no–show: dossierkosten plus 100% van de reissom plus de verzekeringspremie.
a+b+c: de lijnvluchttarieven zijn vaak onderhevig aan strikte voorwaarden waaronder o.a. hoge annuleringskosten (soms 100 %) en dikwijls verplichte uitgifte van de tickets meteen bij reservatie. In
dit geval worden de annuleringkosten voor reeds uitgeschreven tickets doorgerekend aan de reiziger (+ vermeerderd met de eventuele effectieve kosten aangerekend door de diverse betrokken
leveranciers, o.a hotels, vervoerder, voorafbetaalde lokale permits en visa).

Naamwijziging wordt aanvaard tot 90 dagen voor vertrek, onder voorbehoud en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten (o.a. reeds uitgeschreven non refundable ticket) vallen ten laste van de
deelnemer. Iedere wijziging, ook naamswijziging, vanaf 60 dagen voor de vertrekdatum geldt als annulering.

ZuiDERHuiS  Fietsvakanties

Bij annulatie worden volgende kosten aangerekend.

1) Fietsreizen

a bij annulering voor 60 dagen voor vertrek: 10% van de reissom met een minimum van € 50 per persoon

b bij annulering van 60 tot en met 41 dagen voor vertrek: 20% van de reissom

c bij annulering van 40 tot en met 31 dagen voor vertrek: 40% van de reissom

d bij annulering van 30 tot en met 21 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

e bij annulering vanaf 20 dagen voor vertrek en no-show: 100% van de reissom

2) Fietsreizen met verblijf op schip

a bij annulering voor 60 dagen voor vertrek: 30% van de reissom met een minimum van € 50 per persoon

b bij annulering van 60 tot en met 31 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

c bij annulering van 30 tot en met 11 dagen voor vertrek: 80% van de reissom

d bij annulering vanaf 10 dagen voor vertrek en no-show: 100% van de reissom

9 Voor alle Fietsvakanties eventueel te vermeerderen met 100 % annuleringskosten vlucht (indien het vliegtuigbiljet reeds werd uitgegeven) of bijkomende kosten van leveranciers voor hotels en diverse andere arrangementen (vb. treinen en transfer).

10 Naamswijziging wordt aanvaard tot 60 dagen voor vertrek en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten vallen ten laste van de deelnemer. Iedere wijziging van datum of reisbestemming vanaf 60 dagen voor de vertrekdatum geldt als annulatie. Alle kosten voor wijziging van het dossier, na het opmaken van de bestelbon, vallen ten laste van de deelnemers.

ZuiDERHuiS  Laplandreizen

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:
a - bij annulering meer dan 60 dagen voor vertrek: 15% van de reissom (**) plus de verzekeringspremie
b - bij annulering tussen 60 en 41 dagen voor vertrek: 30% van de reissom (**) plus de verzekeringspremie
c - bij annulering binnen de 40 en 21 dagen voor vertrek: 50% van de reissom (**) plus de verzekeringspremie
d - bij annulering 20 dagen voor vertrek of minder en no–show: 100% van de reissom (**) plus de verzekeringspremie
a+b+c+d = (**) de lijnvluchttarieven zijn vaak onderhevig aan strikte voorwaarden waaronder o.a. hoge annuleringskosten (soms 100%) en dikwijls verplichte uitgifte van de tickets meteen bij reservatie. In dit geval worden de annuleringkosten voor reeds uitgeschreven tickets doorgerekend aan de reiziger (+ vermeerderd met de eventuele effectieve kosten aangerekend door de diverse betrokken leveranciers, o.a hotels, vervoerder, voorafbetaalde lokale permits en visa).

Naamwijziging wordt aanvaard tot 90 dagen voor vertrek, onder voorbehoud en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten (o.a. reeds uitgeschreven non refundable ticket) vallen ten laste van de deelnemer.
Iedere wijziging, ook naamswijziging, vanaf 60 dagen voor de vertrekdatum geldt als annulering.

ZuiDERHuiS  Wandelreizen individueel 

Bij annulatie worden volgende kosten aangerekend:

a) Meer dan 60 dagen voor vertrek: 10 % van de reissom met een minimum van 50 Euro pp*

b) Tussen de 59 en de 41 dagen voor vertrek: 20% van de reissom plus de verzekeringspremie*

c) Tussen de 40 en de 31 dagen voor vertrek: 40% van de reissom plus de verzekeringspremie*

d) Tussen de 30 en de 21 dagen voor vertrek: 50% van de reissom plus de verzekeringspremie*

e) Tussen de 20 en de 11 dagen voor vertrek: 80 % van de reissom plus de verzekeringspremie*

f) Tussen de 10 dagen voor vertrek en no show: 100% van de reissom*

*Eventueel te vermeerderen met annulatiekosten vliegtuig en treintickets of bijkomende annulatiekosten door leveranciers.

Indien via Zuiderhuis vervoer of transfers zijn geboekt buiten deze die zijn inbegrepen, dan gelden de annulatievoorwaarden van de vervoerder.

Alle kosten, veroorzaakt door wijzigingen in het dossier na ondertekening van de bestelbon, zijn voor rekening van de reiziger.

Naamswijziging wordt aanvaard tot 60 dagen voor vertrek en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten vallen ten laste van de deelnemer. Bij wijziging van datum of reisbestemming door de deelnemer gelden wijzigingskosten afhankelijk van de door de organisator opgelopen kosten, met een minimum van € 50 en een maximum ten bedrage van de annulatiekosten

ZuiDERHuiS Wandelreizen in groep

Bij annulatie worden volgende kosten aangerekend:
a) Tot 60 dagen voor vertrek: 10% van de reissom met een minimum van €70 pp plus verzekeringspremie*

b) 60 – 41 dagen voor vertrek: 40% van de reissom plus de verzekeringspremie*

c) 40 – 31 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom plus de verzekeringspremie*

d) Minder dan 30 dagen voor  vertrek: 100% van de reissom plus de verzekeringspremie

*Eventueel te vermeerderen met annulatiekosten vliegtuig en treintickets of bijkomende annulatiekosten door leveranciers.

e) bij een weekend wordt altijd 100% van de reissom plus de verzekeringspremie aangerekend.
f) de lijnvluchttarieven in economy klasse zijn onderhevig aan strikte voorwaarden waaronder o.a. hoge annuleringskosten (soms 100 %) en dikwijls verplichte uitgifte van de tickets meteen bij reservatie. In dit geval worden de annuleringkosten voor reeds uitgeschreven tickets doorgerekend aan de reiziger (+ vermeerderd met de eventuele effectieve kosten aangerekend door de diverse betrokken leveranciers, o.a hotels, vervoerder, voorafbetaalde lokale permits).

Naamswijziging wordt aanvaard tot 60 dagen voor vertrek en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten vallen ten laste van de deelnemer. Bij wijziging van datum of reisbestemming door de deelnemer gelden wijzigingskosten afhankelijk van de door de organisator opgelopen kosten, met een minimum van € 50 en een maximum ten bedrage van de annulatiekosten

ZuiDERHuiS Wereldreizen en ZuiDERHuiS  IJslandreizen
Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

Groepsreizen en individuele reizen (+ à la cartes):

a - tot 120 dagen voor vertrek: 10% van de reissom (met een minimum van € 100 pp) (**)

b - tussen de 119 en 60 dagen voor vertrek: 25 % van de reissom (**)

c - tussen de 59 en 32 dagen voor vertrek: 50% van de reissom (**)

d - minder dan 31 dagen voor vertrek: 100% van de reissom (**)

a+b+c+d= (**) Eventueel te vermeerderen met annulatiekosten vliegtuig en treintickets of bijkomende annulatiekosten door leveranciers.

Voor scheepsreizen (Groenland / Spitsbergen / Antarctica / Galapagos) gelden bij annulering de volgende

kosten:

a - bij annulering tot 90 dagen voor vertrek: 25% van de reissom (**)

b-  bij annulering tussen 89 en 61 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom (**)

c -  vanaf 60 dagen voor vertrek: 100% van de reissom (**)

(**) Voor alle IJSLANDREIZEN en  WERELDREIZEN (scheepsreizen, groepsreizen, individuele reizen, à la cartes):  eventueel te vermeerderen met 100 % annuleringskosten vlucht (indien het vliegtuigbiljet reeds werd uitgegeven) of bijkomende kosten van leveranciers voor hotels en diverse andere arrangementen (vb. lokale permits).

Naamwijziging wordt aanvaard tot  121 dagen voor vertrek, onder voorbehoud en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten (o.a. reeds uitgeschreven niet-terugbetaalbaar ticket) vallen steeds ten laste van de deelnemer/reiziger.

Iedere wijziging, ook naamswijziging, vanaf 120 dagen voor de vertrekdatum geldt als annulering.

Polar Experience

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:
a - bij annulering meer dan 60 dagen voor vertrek: 30% van de reissom (**) plus de verzekeringspremie
b - bij annulering tussen 60 en 31 dagen voor vertrek: 50% van de reissom (**) plus de verzekeringspremie
c - bij annulering 30 dagen voor vertrek of minder en no–show: 100% van de reissom (**) plus de verzekeringspremie
a+b+c  = (**) de lijnvluchttarieven zijn vaak onderhevig aan strikte voorwaarden waaronder o.a. hoge annuleringskosten (soms 100%) en dikwijls verplichte uitgifte van de tickets meteen bij reservatie. In dit geval worden de annuleringkosten voor reeds uitgeschreven tickets doorgerekend aan de reiziger (+ vermeerderd met de eventuele effectieve kosten aangerekend door de diverse betrokken leveranciers, o.a hotels, vervoerder, voorafbetaalde lokale permits en visa).

Naamwijziging wordt aanvaard tot 90 dagen voor vertrek, onder voorbehoud en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten (o.a. reeds uitgeschreven non refundable ticket) vallen ten laste van de deelnemer. Iedere wijziging, ook naamswijziging, vanaf 60 dagen voor de vertrekdatum geldt als annulering.

11.7. Mededeling

De annulering door de Reiziger kan enkel door persoonlijk een verbrekingsdocument te ondertekenen of door een aangetekende brief te richten naar volgend adres:

Zuiderhuis
Sint-Annaplein 34
9000 Gent

11.8. Terugbetaling

Elke terugbetaling naar aanleiding van een annulering zal worden uitgevoerd op de door Zuiderhuis gekende bankrekening of betaalkaart (bv. kredietkaart) van de Hoofdreiziger. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van dossierkosten, bovenvermelde annuleringskosten, eventueel voordien doorgevoerde wijzigingskosten en eventuele vergoedingen die verschuldigd zouden zijn door de verzekeraar (onverminderd de eventuele toepassing van een franchise door de verzekeraar).

De Reiziger dient er rekening mee te houden dat de terugbetaling van geboekte Diensten meerdere weken in beslag kan nemen.

Artikel 12 – Insolventie

Zuiderhuis is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen, dat in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden tussenkomt in de uitvoering van de reis of de kosten daarvan bij financieel onvermogen van de reisorganistor of -bemiddelaar.

Verdere informatie hieromtrent wordt ter beschikking gesteld via de Veelgestelde Vragen of op de website van het Garantiefonds Reizen: http://www.gfg.be.

Artikel 13 – Klachtenbehandeling

13.1. Kennisgeving

Alle klachten met betrekking tot de reis dienen onmiddellijk of zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk of per e-mail ter kennis te worden gebracht van Zuiderhuis.

13.2. Termijn

In ieder geval dient elke klacht uiterlijk binnen één maand na terugkeer aan Zuiderhuis ter kennis te worden gebracht. Klachten die na deze termijn worden geformuleerd zullen door Zuiderhuis als laattijdig en dus onontvankelijk worden beschouwd.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1. Algemeen

Zuiderhuis kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot Diensten die de Reiziger heeft geboekt via Zuiderhuis bij een of meer Dienstverleners, tenzij anders voorzien in de Reiscontractenwet.

14.2. Tussenkomst van de verzekeraar

Zuiderhuis is niet aansprakelijk als en voor zover de Reiziger in staat is zijn schadevergoeding te vorderen onder een verzekeringspolis, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering.

14.3. Informatie van andere Dienstverleners

Zuiderhuis doet haar uiterste best om alle informatie met betrekking tot Diensten die door Zuiderhuis worden aangeboden, maar worden geleverd door andere Dienstverleners dan Zuiderhuis, zorgvuldig te controleren voorafgaandelijk aan de publicatie ervan. Zuiderhuis is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden met betrekking tot deze informatie.

14.4. Materiële vergissingen

In geen geval zal Zuiderhuis aansprakelijk zijn voor eventuele materiële vergissingen, ongeacht van welke Dienstverlener de informatie afkomstig is.

Artikel 15 – Bagage

15.1. Zuiderhuis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of het hotel blijven evenwel behouden.

15.2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

15.3. Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder [lost luggage department] en/of andere officiële instanties.

Artikel 16 – Reisduur en programma

16.1. De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden.

16.2. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst tengevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

16.3. De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen.

16.4. Deelnemers aan groepsreizen of aan ter plaatse georganiseerde excursies dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet [tijdig] aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet-genoten diensten, tengevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar.

16.5. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra-kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

16.6. De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 17 – Aard van de reis

17.1. De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reizen, met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

 

17.2. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan directe medische hulpverlening en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

Artikel 18 – Ontbinding en wijziging door de reisorganisator

18.1. Erosie, plotse sneeuwval, vulkanische activiteit of extreme weersomstandigheden kunnen ondermeer met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Zuiderhuis verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit sort programmawijzigingen.

18.2. Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van Zuiderhuis zal, in het geval van een begeleide groepsreis of een begeleide excursie, de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken rekening houdend met de wensen van de deelnemers. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid van de reisorganisator

19.1. Zuiderhuis is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulatie van vluchten, ongevallen, stakingen, weersomstandigheden, alsook wegens natuurfenomenen, enz,.. voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers- of verblijfskosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

19.2. Zuiderhuis noch de reisleider zijn aansprakelijk voor de eventuele aanhouding door politie- en/ of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften.

Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.

19.3. De individuele reiziger kan Zuiderhuis op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de wandelingen of trekkings, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen, wandelkaarten of GPS-toestellen. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzigingen van welke andere rechtspersoon ook. De individuele reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de wandel- en fietsomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat Zuiderhuis daar redelijkerwijs iets kan aan doen.

Artikel 20 – Verloop van de reis

20.1. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen, kan een deelnemer van [verdere] deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

20.2. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.

20.3. De reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

Artikel 21 – Privacy

21.1. Algemeen

Zuiderhuis eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar Reizigers, overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten.

21.2. Verwerking

De Reiziger erkent en aanvaardt dat alle persoonsgegevens die door de Reiziger worden meegedeeld of online worden ingebracht, m.i.v. de gegevens ingebracht voor zijn reisgezelschap, door Zuiderhuis verwerkt kunnen worden. Het doel van deze verwerking bestaat er in de optimale uitvoering van het Contract ten voordele van de Reiziger te kunnen verwezenlijken.

De persoonsgegevens kunnen door Zuiderhuis bovendien gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden (met inbegrip van direct marketing).

21.3. Mededeling aan derden

De Reiziger stemt er bovendien mee in dat zijn gegevens kunnen worden meegedeeld aan verwerkers van persoonsgegevens waarop Zuiderhuis beroep doet en andere Dienstverleners die de gegevens nodig hebben om de uitvoering van het Contract te kunnen verwezenlijken, en dit zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte.

Zuiderhuis verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens mee te delen aan andere derden behalve indien hiervoor de uitdrukkelijke toelating van de Reiziger werd verkregen of anderszins wettelijk toegelaten.

21.4. Antwoordverplichting

Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in voor de Reiziger om te antwoorden op de door Zuiderhuis gestelde vragen of de door Zuiderhuis gevraagde informatie te verschaffen, maar het niet antwoorden op deze vragen of verschaffen van deze informatie kan evenwel tot gevolg hebben dat, naargelang het geval, Zuiderhuis of desgevallend een Dienstverlener zal weigeren om een (pre-) contractuele relatie met de Reiziger aan te gaan of om dergelijke relatie verder te zetten.

21.5. Verzet, toegang en verbetering

De Reiziger kan zich op elk ogenblik, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de vooringenomen verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben indien deze verwerking verricht zou worden met het oog op direct marketing.

De Reiziger heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door Zuiderhuis worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens laten schrappen. Indien de Reiziger deze rechten wenst uit te oefenen, of indien de Reiziger andere vragen heeft met betrekking tot het gebruik van zijn persoonsgegevens door Zuiderhuis, kan hij contact opnemen met Zuiderhuis.

21.6. Online privacybeleid

Meer informatie met betrekking tot het online privacybeleid van Zuiderhuis kan worden geraadpleegd via http://www.Zuiderhuis.be/online-privacybeleid.

Artikel 22 – Slotbepalingen

22.1. Geen afstand van verhaal

Als Zuiderhuis op enig moment niet één van de bepalingen van de Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis of van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen inroept, kan dit niet worden geïnterpreteerd als een afstand in van Zuiderhuis van het recht om deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

22.2. Splitsbaarheid

Indien een bepaling van de Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis of van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard door een rechtbank of een andere instantie van een bevoegd rechtsgebied zal de betreffende bepaling geen deel meer vormen van deze Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis of van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen blijft behouden.

22.3. Overmacht

Elke omstandigheid van overmacht, met inbegrip van de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door onder andere vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in de Bijzondere Reisvoorwaarden van Zuiderhuis en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht. De partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.