fbpx Privacy policy (vanuit master) - Zuiderhuis

Privacy policy

Privacy is voor ons even belangrijk als voor jou

Daarom hebben we de belangrijkste zaken rond privacy verzameld op deze webpagina. Het privacy-beleid is onder meer van toepassing op onze website en alle (commerciële) relaties tussen Zuiderhuis en haar klanten, prospecten en business partners.

Zuiderhuis wil benadrukken dat zij altijd tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Zuiderhuis verzamelt, alsook over de wijze waarop Zuiderhuis deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Lees daarom deze Privacy Verklaring samen met de cookie policy van Zuiderhuis.

Jouw rechten

Als je beroep wil doen op de hieronder vermelde privacy rechten, contacteer stefanie.deleu@zuiderhuis.be om een of meer van de volgende rechten gratis uit te oefenen:

Toegang tot de persoonsgegevens die Zuiderhuis mogelijks over jou beschikt;

 • Corrigeren, vervolledigen of bijwerken van je persoonsgegevens;
 • Schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Indien je geen marketing e-mails wilt ontvangen, kan je je altijd uitschrijven via de knop “uitschrijven”, die onder iedere marketing e-mail van Zuiderhuis staat.

Persoonsgegevens

Zuiderhuis verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en naam
 • Adres
 • Firmanaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Gegevens met betrekking tot uw identiteitskaart en/of paspoort
 • Informatie over uw gebruik van de Zuiderhuis website zoals onder andere; uw IP adres, browsertype, webpagina’s die je bezocht, eventuele geografische locatiegegevens

Gebruik van persoonsgegevens

Zuiderhuis gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst met Zuiderhuis;
 • Het leveren van de diensten van Zuiderhuis;
 • Het verzenden van gerichte reclame, updates en aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur;
 • Het verbeteren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Het opmaken en verzenden van offertes, facturen en het innen van betalingen;
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Statistische doeleinden

Verzamelen van persoonsgegevens

Zuiderhuis verzamelt persoonsgegevens tijdens:

 • Een samenwerking met Zuiderhuis;
 • Een bezoek van de website;
 • Het gebruiken van de diensten van Zuiderhuis;
 • Het aankopen van producten van Zuiderhuis;
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • Correspondentie met Zuiderhuis;
 • Het meedelen aan Zuiderhuis van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Een offerteaanvraag
 • Het uitwisselen van business cards

Bewaartermijn

Zuiderhuis respecteert de wettelijke bewaartermijnen. Klantengegevens zullen dus verwijderd worden in de maand januari die volgt op het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. Spontane sollicitaties worden gedurende 1 jaar bewaard.

Toegang aan derden

Zuiderhuis geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve wanneer het nodig is voor het verlenen van de diensten van Zuiderhuis en de optimalisering daarvan. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Zuiderhuis jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten wanneer Zuiderhuis hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Zuiderhuis is dan ook niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid en de toepassing ervan op andere websites.

Updates

Zuiderhuis is actief bezig met haar privacy-beleid. Daarom wordt deze pagina regelmatig bijgewerkt. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen, bezoek je best regelmatig de website en de pagina over het privacy-beleid.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop Zuiderhuis jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Contacteer Zuiderhuis

Als je vragen hebt over ons privacy-beleid of over de wijze waarop Zuiderhuis jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, contacteer ons dan:

 • Per e-mail: stefanie.deleu@zuiderhuis.be of
 • Per post: Zuiderhuis, Sint-Annaplein 34, B-9000 Gent